شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت:

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی.

- تهیه و تدوین سیاستها و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط .

- مطالعه و بررسی مستمر در خصوص چگونگی اجرای قانون کار و سایر قوانین مرتبط به منظور ارایه راهکارهای منطبق با موازین مربوطه.

- بررسی و اظهار نظر در باره پیش نویس مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار.

- بررسی و اظهار نظر در مورد الحاق کشور به مقاوله نامه ها یا توصیه نامه های بین المللی کار.

- مطالعه و پژوهش در زمینه حقوق و اقتصاد کار.

- انجام مطالعات تطبیقی در زمینه روابط کار کشورهای مختلف .

- بررسی و اظهار نظر درباره طرح ها، لوایح و آیین نامه ها و سایر موارد مرتبط با روابط کار.

- مطالعه، بررسی و پیشنهاد بازنگری و اصلاح قوانین ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با روابط کار و جبران خدمت.

- تدوین برنامه های تحقیقاتی در زمینه مسایل مربوط به روابط کار.

- نظارت بر عملکرد واحد های اجرایی در زمینه روابط کار .

- نظارت بر صدور آراء مراجع حل اختلاف و در صورت لزوم تهیه پیشنهادهای لازم برای ارایه به مقامات ذیربط.

- نظارت و بررسی پیمان های جمعی کار به منظور حصول اطمینان از انطباق با قانون کار و مقررات مربوطه.

- نظارت در راستای چگونگی ایجاد تعادل در نظام جبران خدمت در واحد های مشمول قانون کار .

- تدوین برنامه های لازم در جهت تعیین خطوط کلی ارتقای بهره وری نیروی کار و نحوه سهیم نمودن منافع حاصل از بهره وری بین نیروی کار و کارفرما .

-  نظارت بر واحد های استانی در مورد عملکرد و اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل موسسات و کارگاه های مختلف.

- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور تهیه و تنظیم ضوابط هماهنگ، جهت تدوین طرح های پاداش افزایش تولید و بهره وری در واحد های مختلف تولیدی کشور.

- تنظیم و اجرای برنامه های مستمر مطالعاتی جهت بررسی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات و سایر عوامل وثر به منظر تهیه و ارائه گزارش های پیشنهادی به شورای عالی کار جهت تعیین حداقل مزد و چگونگی افزایش سایر سطوح مزدی.

- تایید صلاحیت کارشناسان طبقه بندی مشاغل متقاضی تاسیس دفاتر مشاوره فنی.

- نظارت مستمر بر عملکرد و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل ، مشاوران و مدرسان روابط کار.

- تایید صلاحیت اعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه ها و ایجاد هماهنگی لازم بین این کمیته ها.

- نظارت بر فعالیت کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه ها از طریق واحدهای اجرایی.

- تنظیم و همکاری درتدوین دوره های آموزشی برای کارشناسان روابط کار وجبران خدمت واحدهای اجرایی، اعضای مراجع حل اختلاف واعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه ها.

- بررسی و تائید صلاحیت اعضای پیشنهادی مراجع حل اختلاف به منظور صدور اعتبارنامه برای آنها.

- نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور.

- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف.

- حضور و فعالیت در مجامع بین المللی کار با همکاری و هماهنگی دفتر امور بین الملل.

- همکاری در ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه روابط کار و جبران خدمت ، پردازش داده ها و ارایه خدمات ماشینی به واحدها و مراجع ذیربط .

- مطالعه، بررسی و تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با مزد و هزینه زندگی .