دفتر اداره کل روابط کار و جبران خدمت:

نشانی: تهران- خیابان آزادی-نبش بهبودی-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- طبقه دوم، اتاق 223

لطفاً صرفاً و فقط جهت مشاوره در خصوص دعاوی کارگری و کارفرمایی با یکی از شماره تلفن های زیر تماس بگیرید. 

64492347،64492604،64492721،64492333،64492878، 64492722، 64492723-64492343

توجه: شماره تلفن های فوق هیچ ارتباطی با سوالات در خصوص وظایف دیگر بخش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارندلطفاً با شماره های فوق در خصوص مسائل غیر مرتبط با وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت تماس نگیرید.