جناب آقای یزدان  نام و نام خانوادگی:  کورش یزدان
 سمت:  مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
 تحصیلات:

 کارشناسی حقوق

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 مدت سابقه کار:  25 سال