اخبار

چاپ دوم مجموعه قانون کار توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد

چاپ دوم مجموعه قانون کار توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد

چاپ دوم مجموعه قانون کار توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد،چاپ دوم  کتاب مجموعه قانون کار توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منشر شد، جهت رویت طرح جلد و صفحات نخستین کتاب مذکور اینجا و اینجا کلیک نمایید.

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۳۴