اخبار

چاپ دوم مجموعه قانون کار توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد

چاپ دوم مجموعه قانون کار توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد

چاپ دوم  کتاب مجموعه قانون کار توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد، جهت رویت طرح جلد و صفحات نخستین کتاب مذکوراینجا و اینجا کلیک نمایید.

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۲۰