اخبار

فرم قرارداد مربوط به شرکت های پیمانکاری خدماتی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه شد.

فرم قرارداد مربوط به شرکت های پیمانکاری خدماتی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه شد.

برای دریافت فرم قرارداد مربوط به شرکت های پیمانکاری خدماتی اینجا کلیک کنید.

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۳۹