اخبار

توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه شد:جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال 1393

توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه شد:جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال 1393

اداره کل روابط کار وجبران خدمت جدول احتساب مزد سنوات را تا پایان سال 1393 موضوع ماده 5 دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل برای تطبیق کارکنان در سال 1394، تهیه کرد برای دریافت جدول مذکور کلیک نمایید.

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۶:۱۹