اخبار

دستورالعمل شماره 39 روابط کار مورخ 1393/12/11 ازسوی معاون محترم روابط کار ابلاغ شد.

دستورالعمل شماره 39 روابط کار مورخ 1393/12/11 ازسوی معاون محترم روابط کار ابلاغ شد.
دستور العمل شماره 39 روابط کار مورخ 1393/12/11 از سوی معاون محترم روابط کار به ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد. برای دریافت دستورالعمل مذکوراینجا کلیک کنید.
۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۶:۱۳