اخبار

اصلاحیه مورخ 1393/11/11 وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی در خصوص مواد50،48 و111 آیین دادرسی کار ابلاغ شد.

اصلاحیه مورخ 1393/11/11 وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی در خصوص مواد50،48 و111 آیین دادرسی کار ابلاغ شد.
اصلاحیه مورخ 1393/11/11  وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی در خصوص سه ماده آیین دادرسی کار ابلاغ شد. برای دریافت متن اصلاحیه اینجا کلیک نمایید.
۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ۰۶:۴۴