اخبار

نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل مورخ 1393/10/9 ابلاغ شد.

نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع  کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل مورخ 1393/10/9 ابلاغ شد.
نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع  کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (11) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل را متناسب با تعداد کارگران کارگاه و استان مربوط تنظیم شده است با عنایت به مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه شورای عالی کار مورخ 1393/9/3 مصوبه برای دریافت متن ابلاغیه تعرفه هااینجاکلیک نمایید.
۹ دی ۱۳۹۳ ۱۶:۴۱