اخبار

آخرین مهلت ارائه طرح های طبقه بندی مشاغل مورخ 1393/12/1 می باشد.

آخرین مهلت ارائه طرح های طبقه بندی مشاغل مورخ 1393/12/1 می باشد.
  آخرین مهلت ارائه طرح های طبقه بندی مشاغل (شامل پیش نویس، مجلدات مرحله اول و گزارشهای اجرایی) به  اداره کل روابط کار وجبران خدمت و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تاریخ 1393/12/1  تعیین می گردد. بدیهی است بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال شوند به سال آتی موکول خواهد شد.

      

۹ دی ۱۳۹۳ ۱۵:۲۶