اخبار

دستورالعمل اداری مورخ 1393/10/3 وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی موضوع ماده (148 )قانون کار ابلاغ شد.

دستورالعمل  اداری  مورخ 1393/10/3 وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی موضوع ماده (148 )قانون کار ابلاغ شد.
دستور العمل مذکور به کلیه ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استانهای کشور ابلاغ شد.

 دستور العمل اداری  مورخ 1393/10/3 وزیر محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی، موضوع ماده (148) قانون کار به کلیه ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی وتامین اجتماعی کشور ابلاغ شد. شایان توجه است که شیوه نامه اجرایی دستور العمل مذکور متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد شد. برای دریافت دستورالعمل مورد اشاره اینجا کلیک نمایید.

۶ دی ۱۳۹۳ ۲۲:۰۶