اخبار

آزمون کمیته های طبقه بندی مشاغل در نیمه دوم سال جاری برگزار می شود.

آزمون کمیته های طبقه بندی مشاغل در نیمه دوم سال جاری برگزار می شود.
 اداره کل روابط کار وجبران خدمت در نظر دارد در نیمه دوم سال جاری نسبت به برگزاری آزمون داوطلبان عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل اقدام نماید.لذا مقتضی است اعضای جدید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه ها در صورت آمادگی حداکثر تا تاریخ 93/8/15 با در دست داشتن معرفی نامه از کارگاه و اصل کارت ملی به ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی محل مراجعه نمایند. تاریخ دقیق و محل برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.
۷ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۲۱