اخبار

استاندارد سازی 54 واژه روابط کار وجبران خدمت انجام شد

استاندارد سازی 54 واژه روابط کار وجبران خدمت انجام شد
اداره کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارتخانه مذکور تعاریف 54 واژه مرتبط با فعالیت های خود را درسطح ملی استاندارد کرده است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب ظرفیت سازی آماری و به منظور انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی در وزارت متبوع و کشور و همچنین اطلاع رسانی مطلوبتر به مجامع داخلی و خارجی، موضوع شناسایی واژه های تخصصی وزارت ­متبوع و استاندارد سازی آنها به عنوان یکی از فعالیت­های خود در دستور کار قرار داده است.تعاریف 54 واژه مرتبط با فعالیت های اداره کل روابط کار و جبران خدمت با مشارکت اداره کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران در سطح ملی استاندارد گردیده است.لازم به ذکر است نسخه الکترونیکی تعاریف مذکور از طریق پورتال تخصصی مرکز به نشانی www.amarkar.ir  قابل دسترسی می باشد.

 
۱۸ شهریور ۱۳۹۳ ۰۹:۱۱