اخبار

جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کاردریایی(مصوب سال2006سازمان بین المللی کار)می پیوندد

جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کاردریایی(مصوب سال2006سازمان بین المللی کار)می پیوندد
جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور غرب آسیاست که به این مقاوله نامه سرنوشت ساز می پیوندد.
جمهوری اسلامی ایران امروز( درروز) چهارشنبه مورخ 11 ژوئن 2014 ( برابر بیست و یکم خرداد ماه 1393) سند الحاق به مقاوله کار دریایی (مصوب سال 2006 سازمان بین المللی کار) را به دفتر بین المللی کار تسلیم نمود. چنین اقدامی شمار کلی کشورهای ملحق به مقاوله نامه مذکور را به 61 کشور بالغ می نماید؛ بدین ترتیب با الحاق جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عضو مقاوله نامه کار دریایی عهده دار حجمی بیش از 80 در صد از تناژ خالص کشتیرانی در سطح جهانی می باشند. جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور در منطقه غرب آسیاست که به چنین مقاوله نامه سرنوشت سازی پیوسته است. حجم حمل و نقل کشتیرانی تجاری جمهوری اسلامی ایران به 3272193 تن خالص بالغ می شود.
دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در اثنای تسلیم سند الحاق به مقاوله نامه کار دریایی خاطر نشان نمودند: «با عنایت به اهمیت قابل توجه مقاوله نامه کار دریایی به مثابه یکی از ضوابط اصلی بین المللی مرتبط با کشتیرانی تجاری که نظام یکپارچه قانونی بر آن حکمفرماست و حقوق دریانوردان در راستای تحقق کار شایسته را محقق می سازد، جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله عزم خود مبنی بر تسلیم رسمی سند الحاق و نیز موافقت با مفاد مقاوله نامه مذکور را تصریح می نماید.»
آقای گای رایدر، دبیر کل کنفرانس بین المللی کار (ILO) در اثنای دریافت سند الحاق به مقاوله نامه کار دریایی خاطر نشان نمودند: در سال 2006، هنگامی که مقاوله نامه کار دریایی از سوی کنفرانس بین المللی کار تصویب شد، دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد خود در خصوص الحاق به مقاوله نامه مذکور را اعلام نموده بود و در عین حال تعهد نمود که ضوابط مقاوله نامه مذکور اجرا می شوند. امروز الحاق به مقاوله نامه مذکور از سوی جمهوری اسلامی ایران، گواهی بر تعهد مذکور است. ما خشنودیم که کمکهای فنی دفتر بین المللی کار، از جمله سمینار سه جانبه ملی درباره مقاوله نامه کار دریایی، که در سال 2012 برگزار شد، سهمی در این تلاش داشته است.»
مقاوله نامه کار دریایی مصوب سال 2006 سازمان بین المللی کار، در بیستم اگوست سال 2013 برای30 کشور نخستی که الحاق آنها تا 20 اگوست 2012 به ثبت رسیده بود، لازم الاجرامی شد. مقاوله نامه کار دریایی برای جمهوری اسلامی ایران در 11 ژوئن 2015 لازم الاجرا خواهد شد که یک سال پس از الحاق آن کشور است.
متن انگلیسی خبر الحاق ایران به مقاوله نامه کار دریایی در سایت سازمان بین المللی کار(ilo) دراینجا قابل دسترسی است.


۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۵۹
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_246857/lang--en/index.htm |