اخبار

بخشنامه حداقل دستمزد سال 1393 ،خلاصه بخشنامه مذکور و سایر دستورالعملهای تبعی آن

بخشنامه حداقل دستمزد سال 1393 ،خلاصه بخشنامه مذکور و سایر دستورالعملهای تبعی آن
بخشنامه حداقل دستمزد سال 1393 ،خلاصه بخشنامه مذکور و سایر دستورالعملهای تبعی آن را از اینجا دانلود کنید.
۳ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۱۹