اخبار

دستورالعمل شماره (35) روابط کار در خصوص «ایجاد وحدت رویه در پذیرش اسناد سفید امضاء» مورخ 1392/10/09 تصویب شد.

دستورالعمل شماره (35) روابط کار در خصوص «ایجاد وحدت رویه در پذیرش اسناد سفید امضاء» مورخ 1392/10/09 تصویب شد.
دستورالعمل شماره (35) روابط کار در خصوص «ایجاد وحدت رویه در پذیرش اسناد سفید امضاء» مورخ 1392/10/09 تصویب شد. برای دریافت دستورالعمل مذکور اینجا کلیک کنید.
۳ خرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۵۵