اخبار

دستورالعمل شماره 48 روابط کار صادر شد

دستورالعمل شماره 48 روابط کار صادر شد
 
به موجب این دستور العمل به منظور ایجاد رقابت برای صدور آرای متقن و تشویق نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراجع حل اختلاف کار و همچنین تشویق مامورین تحقیق و بازرسان کار در تنظیم گزارش های تحقیق مسابقه رای و گزارش برتر همه ساله برگزار خواهد شد.
 

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۰۷
تارنمای اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |