اخبار

توسط مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فرم استاندارد قرارداد کار دریانوردان جهت اجرا به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شد.

فرم استاندارد قرارداد کار دریانوردان جهت اجرا به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شد.

با عنایت به تکالیف ناشی از ماده 1 "آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی - مصوب سال 1389-" و نیز با توجه به مفاد"جدول تفصیلی تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه کار دریایی(2006) بین دستگاههای اجرایی مسوول"، به ویژه به استناد استاندارد1، 2 الف در جدول مذکور و حسب تصریح قسمت(الف) بند 2 استاندارد 1، 2 الف مقاوله نامه کار دریایی با عنوان "قرارداد های کار دریانوردان" و ضرورت وجود یک نسخه از "فرم استاندارد قرارداد کار" در کشتی های مشمول قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب 1389/2/29 مجلس شورای اسلامی، "نمونه قرارداد کار دریانوردان" که پس از برگزاری جلسات متعدد به میزبانی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به توشیح و تایید نهایی اعضای کارگروه سه جانبه بررسی نمونه قرارداد کار دریانوردان(با حضور نمایندگان دولت( وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سازمان بنادر ودریانوردی)، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، اتحادیه مالکان کشتی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) رسیده است، توسط مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جهت اجرا به مدیران کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شد.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۴۰
تارنمای اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
Loading