اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 1401 را تهیه و منتشر کرد

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 1401 را تهیه و منتشر کرد

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 1401 را تهیه و منتشر کرد.

۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲:۱۲
کلیدواژه ها: بخشنامه حداقل مزد سال 1401، مزد 1401، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی