اخبار

توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲:۱۰
کلیدواژه ها: بخشنامه مزد سال 1401، روابط کار و جبران خدمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت