اخبار

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، تصویب نامه هیات محترم وزیران را درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین ماه سال 1400 به مبلغ ماهانه چهار میلیون و پانصد هزار ریال ، جهت اجرا ابلاغ کرد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، تصویب نامه هیات محترم وزیران را درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین ماه سال 1400 به مبلغ ماهانه چهار میلیون و پانصد هزار ریال ، جهت اجرا ابلاغ کرد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب نامه شماره 19756/ ت  ۵8673 ه مورخ 02/26/ 1400 هیات محترم وزیران در خصوص افزایش  کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را که به موجب آن از ابتدای فروردین ماه سال 1400، ماهانه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است، برای آگاهی و اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ کرد.

 

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۲۵