اخبار

بخشنامه حداقل مزد سال 1400 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد

بخشنامه حداقل مزد سال 1400 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد
 
بخشنامه حداقل مزد سال1400 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۲۱
کلیدواژه ها: بخشنامه حداقل مزد سال 1400، مزد 1400، مزد سال 1400، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی