اخبار

توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت

فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید و بهره وری شرکت/ کارگاه موضوع ماده 6 آئین نامه مصوب مورخ 1390/9/06 ارایه شد.

فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید و بهره وری شرکت/ کارگاه موضوع ماده 6 آئین نامه مصوب مورخ 1390/9/06 ارایه شد.
 

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید وبهره وری شرکت/ کارگاه موضوع ماده 6 آئین نامه مصوب مورخ 1390/9/06 را ارایه کرد.

 

 

 

۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۳۱