اخبار

نرخ های تعرفه ارزشیابی و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (11) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل به مسوولان دفاتر مشاروه فنی طبقه بندی مشاغل ابلاغ شد.

نرخ های تعرفه ارزشیابی و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (11) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل به مسوولان دفاتر مشاروه فنی طبقه بندی مشاغل ابلاغ شد.

با عنایت به مصوبه دویست و نود وسومین جلسه شورای عالی کار در مورخ 99/6/18 نرخ های تعرفه ارزشیابی و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده(11) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاروه فنی طبقه بندی مشاغل که متناسب با تعداد کارگران و استان مربوط تنظیم شده است، توسط مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به مسوولان محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل ابلاغ شد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶:۰۴
کلیدواژه ها: طبقه بندی مشاغل، دفاتر طبقه بندی مشاغل