اخبار

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، تصویب نامه هیات محترم وزیران را درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای تیرماه سال 1399 به مبلغ سه میلیون ریال ، جهت اجرا ابلاغ کرد.

حق مسکن کارگران در سال 99

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب نامه شماره ۶۰۴۷۳/ ت  ۵۷۷۷۰ ه مورخ ۱/ ۶/ ۱۳۹۹ هیات محترم وزیران در خصوص افزایش  کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که به موجب آن از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده است را برای آگاهی و اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ کرد.

 


۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۰۴
کلیدواژه ها: حق مسکن سال 99، حق مسکن کارگران، افزایش حق مسکن کارگران، کارگران مشمول قانون کار، مشمولان قانون کار، اداره کل روابط کار وجبران خدمت