اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول محاسبه مزد سنوات از اول تیرماه سال 99 را محاسبه و منتشر کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول محاسبه مزد سنوات از اول تیرماه سال 99 را محاسبه و منتشر کرد.
 
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول محاسبه مزد سنوات  از اول تیرماه سال 99 را محاسبه و منتشر کرد.

 

 

۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶