اخبار

در اجرای بند های (7) و (8) بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ 99/01/26 مصوبه جلسه مورخ 99/3/17 شورای عالی کار توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه حداقل مزد تیر ماه سال 99

به منظور بهبود وضعیت معیشتی  کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بند های (7) و (8) بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ 99/01/26، مصوبه جلسه مورخ 99/3/17 شورای عالی کار توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد. همچنین دستورالعمل های تبعی بخشنامه مزبور نیز توسط مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  صادر گردید.

 

 

 

 

 

۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۶:۴۱
کلیدواژه ها: بخشنامه مزد 99، بخشنامه مزد تیرماه 99، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی