اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 99 را تهیه و منتشر کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 99 را تهیه و منتشر کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 99 را تهیه و منتشر کرد.

 

۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰:۴۰
کلیدواژه ها: بخشنامه مزد99، بخشنامه حداقل مزد 99، دستمزد99، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی