اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 99 را تهیه و منتشر کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 99 را تهیه و منتشر کرد.

 
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال 99 را تهیه و منتشر کرد.

 

۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰:۳۹