اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 98 را محاسبه و منتشر کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 98

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 98 را محاسبه و منتشر کرد.

 

۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰:۳۸
کلیدواژه ها: مزد سنوات،بخشنامه حداقل مزد، پایه سنوات، پایه سنواتی، طبقه بندی مشاغل، طرح طبقه بندی مشاغل