اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 98را محاسبه و منتشر کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 98را محاسبه و منتشر کرد.
 
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 98 را محاسبه و منتشر کرد.

 

۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰:۳۷