اخبار

توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

شناسنامه شغلی استاندارد پیمانکاری صنعت نفت تدوین شد.

شناسنامه شغلی استاندارد پیمانکاری صنعت نفت تدوین شد.

شناسنامه شغلی استاندارد پیمانکاری صنعت نفت توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت تدوین شد. 

 

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۳۷