اخبار

آخرین مهلت ارسال مستندات طرح های طبقه بندی مشاغل در سال 1398به اداره کل روابط کار و جبران خدمت 1398/12/10 می باشد.

آخرین مهلت ارسال مستندات طرح های طبقه بندی مشاغل در سال 1398به اداره کل روابط کار و جبران خدمت 1398/12/10 می باشد.

بنا به درخواست انجمن کارشناسان طبقه بندی مشاغل ایران و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت آخرین مهلت ارسال مستندات طرح های طبقه بندی مشاغل در سال 1398 توسط دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل به اداره کل روابط کار و جبران خدمت 1398/12/10 می باشد. بدیهی است بررسی و اظهار نظر درباره طرح هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال شوند به سال آینده موکول خواهد شد.

۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۴۸