اخبار

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، تصویب نامه هیات محترم وزیران را درباره تعیین کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین سال 1398 به مبلغ یک میلیون ریال، جهت اجرا ابلاغ کرد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، تصویب نامه هیات محترم وزیران را درباره تعیین کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین سال 1398 به مبلغ یک میلیون ریال، جهت اجرا ابلاغ کرد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت تصویب نامه هیات محترم وزیران را مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین سال 1398 به مبلغ یک میلیون ریال، جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ کرد.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۰۹