اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1397 را محاسبه و منتشر کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1397 را محاسبه و منتشر کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1397 را محاسبه و منتشر کرد.

 

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۰۶