نمایش اطلاعات فایل

بخشنامه مورخ 1392/12/23وزیر محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی در خصوص حداقل مزد سال 1393

PDF

۲۶ اسفند ۱۳۹۲

۵ فروردین ۱۳۹۴

۱,۷۳۴ کیلوبایت

توضیحات