شماره تماس برای راهنمایی متقاضیان در خصوص آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب سال 1389:

64492604 - 021

64492334 - 021

64492335 - 021